ටයර් වලින් එන ප්‍රශ්ණ

ටයර් වලින් එන ප්‍රශ්ණ

ඔබට වාහනය හැසිරවීමේ හෝ පාලනය කිරීමේ ප්‍රශ්ණ තිබේද? පිටින් පෙනෙන්නට කිසිදු ප්‍රශ්ණයක් නැත්ද? ටයර් එක තමයි බොහෝවිට ප්‍රශ්ණයට මුල. හොඳින් ටයරය පරීක්ෂා කර බලන්න. නිතර වලවල් වල වැටීම නිසා හෝ වැරදි ලෙස ටයරය සවිකර තිබීම නිසා ටයරයේ ව්‍යුහයට හානිවී තිබිය හැක. ටයරයේ කැපුම් පාරවල්, ඉදිමුම්, රැළි වැටීම්, තැලීම්, සීරීම්, ටයර් කට්ට තැනින් තැන කැඩී තිබීම්, පැලීම්, ඉරිතැලීම් වැනි ලක්ෂණ එවිට පෙන්නුම් කරයි. ටයරයේ මතුවන එවැනි අඩුපාඩු නිසා වාහනය හැසිරවීමදී පැත්තට අදින ගතියක් දැනීම හා වාහනය අනවශ්‍ය ලෙස දෙදරීම සිදුවේ. බොහෝ විට සමහර ලෙඩ ටයරයෙන් පිටතට පෙන්නුම් නොකරන අතර ඒවා ටයරය…

Read More