ටයර් ඉක්මණින් ගෙවීයාමට හේතු

ටයර් ඉක්මණින් ගෙවීයාමට හේතු

ටයර් වලින් කාර්යක්ෂම සේවයක් ඉටුකර ගැනීමට නම් ඒවා නිතර නඩත්තු කර යුතුයි. කෙසේ නඩත්තු කලද භාවිතයත් සමඟ කාලයත් සමඟ ටයර් ගෙවී යාම අපට නතර කරන්න බෑ. ගෙවුනු ටයර් භාවිතය ඉතාම අනතුරුදායකයි. ඒ එම ටයර් වල කට්ට රටා අවම වීමත් ඒ හේතුවෙන් ඝර්ශණය අවමවීමත් යන හේතු නිසාය. සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වනවාටත් වඩා ඉක්මණින් ටයර් ගෙවෙනවා. ඒ කියන්නෙ ටයර් වේගෙන් ගෙවෙන්න පටන්ගන්නවා. ඇයි එහෙම වෙන්නෙ? ටයර් එලයින්මන්ට් වෙනස් වුනාම තමයි මූලිකවම ටයර් ඉක්මණින් ගෙවෙන්න පටන්ගන්නෙ. මීට අමතරව ගෙවුනු ස්ටියරින් සහ සස්පෙන්ශන් කොටස් නිසාද ටයර් ඉක්මණින් ගෙවෙන්න පටන්ගන්නවා. ටයරයේ වායු මට්ටම, ටයරයේ…

Read More