ටයර් නිවැරදිව නඩත්තු කරමු

ටයර් නිවැරදිව නඩත්තු කරමු

හොඳ ටයර් සෙට් එකක් වාහනයේ තිබීම ඉතාම වැදගත් වගේම ඒ ටයර් නඩත්තු කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඕනම මාර්ග තත්ත්වයක ඕනම කාලගුණ තත්ත්වයක වාහනේ හොඳින් හසුරුවාගැනීමට හොඳ ටයර් සෙට් එකක් තිබීම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අද කාලෙ ටයර් සෙට් එකක් මාරු කරනවා කියන්නෙ ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි ටයර් වල මිලත් එක්ක. කොහොම නමුත් ටයර් හරියට නඩත්තු කරොත් ඒ කියන්නෙ ටයර් වායු පීඩනය, එලයින්මන්ට්, පදවන ආකාරය වගේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වුනොත් ටයර් ගෙවෙන එක අඩු කරගන්න පුලුවන්. ටයර් වල ආයුකාලය වැඩි කරගන්න පුලුවන්. නිවැරදි වායු පීඩනයක් පවත්වාගෙන යෑම මේක ඉතාමත් වැදගත් වගේම…

Read More