වීල් බෙයාරිංස් ගැන දැනගනිමු

වීල් බෙයාරිංස් ගැන දැනගනිමු

වීල් බෙයාරිංස් කියන්නෙ වාහනයක සස්පෙන්ශන් වලට ඉතාමත් වැදගත් අවයවයක්. ඔයගොල්ලන්ට වීල් බෙයාරිංස් හොයාගන්න පුලුවන් වාහනේ බ්‍රේක් සහ වීල් සම්බන්ධ වෙලා තියන හබ් එක ඇතුලේ. වීල් බෙයාරින් වාහනේ රෝද නිදහසේ කැරකැවීමට උදව් කරනවා. ඔබට වාහනේ ධාවනය කරනකොට වාහනේ රෝද අසලින් අසාමාන්‍ය ශබ්දයක් එනවා නම් එය වීල් බෙයාරිංස් වලින් විය හැකියි. නවීන වාහන වලට එනකොට වීල් බෙයාරිංස් එන්නෙ සීල් කරලා. මේ වීල් බෙයාරිංස් සැතපුම් 150,000ක් හෝ ඊට වඩා වුවද කිසිදු ප්‍රශ්ණයක් නොමැතිව ධාවනය කළ හැක. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා අපේ ගොඩක් අය බ්‍රේක් මාරු කරද්දි හෝ බ්‍රේක් සම්බන්ධ නඩත්තුවක් කරනකොට වීල් බෙයාරිංස්…

Read More