ඔයිල් ෆිල්ටර් ගැන දැනගනිමු

ඔයිල් ෆිල්ටර් ගැන දැනගනිමු

එන්ජිමක ජීවන රුධිරය එන්ජින් ඔයිල් වේ. ක්‍රියාකාරී එන්ජිමක එන්ජින් ඔයිල් චක්‍රයක් ලෙස එන්ජිම හරහා ගමන් කරන අතර ඒ යන අතරතුර විවිධ කුණු දුහුවිලි සහ එන්ජිම තුළ ගැටෙන ලෝහ වලින් හටගන්නා කුඩා සුන්බුන් වැනිදෑ සියල්ල මේ එන්ජින් ඔයිල් එකට එකතුවේ. ඉතින් මේ අපද්‍රව්‍ය ඒ ආකාරයටම එන්ජිම හරහා ගමන් කිරීමට සැලැස්වුවහොත් එයින් එන්ජිමේ අභ්‍යන්තර කොටස් ලිහිසි වනවාට වඩා වෙන්නෙ ඒවා වඩාත් ඉක්මණින් ගෙවී යාමයි. ඉතින් ඒ හානිය වලක්වාගන්න තමයි ඔයිල් ෆිල්ටරේ තියෙන්නෙ. ඔයිල් ෆිල්ටරේ එන්ජින් ඔයිල් වල එම අපද්‍රව්‍ය පෙරා පිරිසිදු එන්ජින් ඔයිල් නැවත එන්ජිම වෙත යවනවා. සෑම සැතපුම් 3000කට සැරයකම කරන…

Read More