රොටරි එන්ජිමක වාසි අවාසි

රොටරි එන්ජිමක වාසි අවාසි

පසුගිය ලිපියකින් අපි කතා කළ රොටරි එන්ජිම ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නෙ රොටරි එන්ජිමක වාසි අවාසි ගැන. ඒවා ගැනත් අපි දැනගෙන ඉන්න එපැයි. හරි මුලින්ම බලමු අපි රොටරි එන්ජිමක වාසි. වාසි එන්ජිමේ බලය එන්ජිමේ බරට අනුපාතිකව ගත් කළ පිස්ටන් එන්ජිමකට වඩා රොටරි එන්ජිමේ බලය වැඩිය එකිනෙක ගැටෙන කොටස් නොමැත පිස්ටන් එන්ජිමකට වඩා වැඩි RPM අගයකට යාහැක කිසිදු දෙදරුමක් නොමැතිව ක්‍රියාකරයි පිස්ටන් එන්ජිමකට වඩා රොටරි එන්ජිමේ කොටස් අඩුයි පිස්ටන් එන්ජිමක combustion charge එක පිරීමට mainshaft එක අංශක 180ක් කැරකැවෙන අතර රොටරි එන්ජිමක එය අංශක 270ක් වේ. ඒ කියන්නෙ වායු ඉන්ධන…

Read More