මොකක්ද මේ රොටරි එන්ජිම ?

මොකක්ද මේ රොටරි එන්ජිම ?

මොකක්ද මේ රොටරි එන්ජිම? මේකත් අපේ සාමාන්‍ය වාහන වල තියන අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම වගේමයි. හැබැ‍යි මේ එන්ජිම අපේ පිස්ටන් වලින් දුවන එන්ජිමට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. පිස්ටන් එන්ජිමේ intake, compression, combustion and exhaust යන අදියර 4ම එක සමාන සිලින්ඩර 4ක් තුළ සිදුවෙනකොට රොටරි එන්ජිමේ ඒ අදියර 4ට වෙන වෙනම කොටස් 4ක් තියනවා. හරියට නිකම් එක එක සිලින්ඩරයට එක එක කාර්ය වෙන් කරලා තියනවා වගේ වැඩක් තමයි රොටරි එන්ජිමෙන් වෙන්නෙ. රොටරි එන්ජිමේ මූලධර්මය මොකක්ද? රොටරි එන්ජිමත් පිස්ටන් එන්ජිමක වගේම පීඩනය යොදාගෙන තමයි වායු හා ඉන්ධන මිශ්‍රණය දහනය කරන්නෙ. පිස්ටන් එන්ජිමේ සිලින්ඩර තුළ…

Read More