කැබ් තට්ටුව නඩත්තු කරමු

කැබ් තට්ටුව නඩත්තු කරමු

Truck Bed එහෙමත් නැත්නම් කැබ් එකක තට්ටුව කියන්නෙ නිතර රැකබලාගත යුතු නිතර නඩත්තු කළ යුතු කොටසක් නෙවෙයි. නමුත් තට්ටුව ගැන දක්වන නොසැළකිල්ල නිසා කැබ් එකට වෙන්න පුළුවන් හානිය ඉතා විශාලයි. එය පදනම් වෙන්නෙ කැබ් තට්ටුව භාවිත කරන ප්‍රමාණය අනුවයි. ඔබ නිතර භාවිත කරනවා නම් තට්ටුව ගැන නිතර සැළකිල්ලෙන් සිටිය යුතුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ ඔබ භාවිත කරන හේතුව, ඔබ ප්‍රවාහනය කරන බඩුබාහිරාදිය අනුවත් තට්ටුවේ ආරක්ෂාව පදනම් වෙනවා. සමහරවිට ඔබ යකඩ වැනි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරනවා වෙන්නට පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි වැනි දෑ ප්‍රවාහනය කරනවා වෙන්නට පුලුවන්. ඒ ආකාරයට බරින් අධිකදෑ…

Read More