ක්‍රෝම් කොටස් පිරිසිදු කරමු – Shine එකට තියාගමු

ක්‍රෝම් කොටස් පිරිසිදු කරමු – Shine එකට තියාගමු

අපේ ගොඩක් වාහනවල විවිධ ආකාරයේ ක්‍රෝම් කොටස් එනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉදිරිපස ෂෙල් එක, සමහර බම්පර්,වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් රාමු, ඇලෝයීවීල්… මේ වගේ විවිධ වාහන වල විවිධ කොටස් ක්‍රෝම් වලින් නිමවා එනවා. හැබැයි ඔබ මේ ක්‍රෝම් කොටස් පිරිසිදු කරන ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත්ද? දැන්වත් නැත්නම් මේ වෙනකොට ක්‍රෝම් කොටස් වල දිදුලන ගතිය නැතිවීගිහින් ඇති. හරි එහෙනම් අද අපි කතා කරමු වාහනේ ක්‍රෝම් කොටස් පිරිසිදු කරගන්නා ආකාරය ගැන. පළමු ක්‍රමය 1. බකට් එකකට උණු වතුර පුරවාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයේ අනෙක් කොටස් පිරිසිදු කරන ආකාරයට ක්‍රෝම්කොටස් පිරිසිදු කරගන්න. මතක තබාගන්න වතුර මද රස්නය විය යුතුයි. 2. වතුරට සබන්…

Read More