මුහුදුබඩ වාහන ලුණු වලින් බේරගමු

මුහුදුබඩ වාහන ලුණු වලින් බේරගමු

අපේ වාහන සාමාජයේ තියෙන මතයක් තමයි මුහුදුබඩ පළාත් වල වාහන ඉක්මණින් මලකෑමට ලක්වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම හොඳ වාහනයක් හොයාගන්න නුවර කුරුණෑගල පැත්තේ යන්න ඕන කියන එක. සමාජයේ මත කොහොමවුනත් අපි අද බලමු මේකෙ ඇත්ත නැත්ත. වාහන මලකන්න හේතුවෙන්නෙ මොනවද? මල කනවා කියන්නෙ සරලවම කිව්වොත් විවිධ හේතූන් මත ලෝහ ක්ෂයවීම. සාමන්‍යයෙන් මල කෑමට මූලිකම හේතුව ලෝහයන් ඔක්ෂිජන් හෝ ජලයට නිරාවරණය වීම. ඔක්ෂිජන් හෝ ජලය ලෝහ මත ඇති කරන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව නිසා ලෝහ ක්ෂයවීම පටන්ගන්නවා. වාහන වල තැන තැන දිරුම් මලකෑම් එන්න හේතුවත් මේකම තමයි. ඒ නිසා පුංචි මලකෑමක් දැක්කම ගමන්ම…

Read More